Zai Mao zhu xi de ge ming lu xian zhi yin xia sheng li qian jin: ji nian Zhongguo gong chan dang dan sheng wu shi zhou nian = Advance victoriously along Chairman Mao's revolutionary line : in commemoration of the 50th anniversary of the founding of the Communist Party of China

Format: Book
Language: Chinese
English
Published: Xianggang [Hong Kong] : Xianggang san lian shu dian [Joint Publishing Co.], 1971.
Subjects: